ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือวัดความร้อน จำนวน 3 เครื่อง