ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน450 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2557