นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเปิดโลกนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการคิดและตัดสินใจ ของ อาจารย์ธนาธิป บุณยรัตน์ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยในงานมีการจัดกิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จากกิ่งโมกข์ โคมไฟกะลามะพรัาว น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยมีอาจารย์กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 27 ม.ค. 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)