ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship) โดยมีอาจารย์มุทิตา ทาคำแสน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมนิทาน เพลง เกม และคำคล้องจอง สำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อเสริมเทคนิคและความสามารถในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฯ นครนายก การสัมมนาดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของตนเองสามารถนำไปใช้กับเด็กในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะต่อไป เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)