มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “การให้บริการในพิพิธภัณฑ์” สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยได้มีการจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้ง เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)