ดร.สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “Home Economics Festival มหกรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีครูและนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมชมงานดังกล่าว กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติโดยตรง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษาภายในหลักสูตรให้มีความกลมเกลียว และสืบทอดความเป็นคหกรรมศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป โดยมี อ.กาญจนา เฟื่องศรี ประธานหลักสูตรฯ อ.ปภัสมน เวชกิจ อ.วิลาสินี ถาวรโรจน์ อ.นุชนาถ กุลวิทย์ อ.จันทกานต์ ทรงเดช และอ.ณัฐธิดา กิจเนตร เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม จัดขึ้น ณ บริเวณโถงใต้อาคารโรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)