ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2556 โดยมีวาระ เรื่องการพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยท้องถิ่น พ.ศ…. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557