โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ จัดโครงการนักศึกษาการเรือนเรียนรู้จากการดูงานครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน C1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงสภาพและกระบวนการผลิตข้าวสารแบบครบวงจร เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอน ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 ณ โครงการโรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)