อาจารย์ธิดารัตน์ คำยัง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Abdellatif Benabdelhafid, Le havre University, France (Director of Research “Information System Integrated Logistics”และ Secretary General of CEMUR network) เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าฟัง ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557(ภาพ/ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร)