หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียน ท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการหลักสูตรสีขาว : เด็กโรงแรมยุคใหม่ รู้พิษภัย ร่วมพลังใจต้านยาเสพติด 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีการตรวจสารเสพติด และร่วมกันเดินรณรงค์ถึงพิษภัยยาเสพติดบริเวณมหาวิทยาลัยและชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กทม.ด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 วันที่ 31 มกราคม 2557 (ภาพ/ข่าว: พศิน)