ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ” งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงาน HERP CONGRESS II “The Second Higher Education Research Promotion Congress” ในระหว่างวันที่ 22- 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดบทความวิจัยได้ที่ www.dusitnakhonnayok.com (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)