ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในกลุ่มด้านการวัดผลซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 คน ในการประชุม The 22nd International Conference on Research and Measurement of Thailand: New Conception of Education Research Measurement and Statistics for ASEAN ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2557 ผู้ ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดบทความวิจัยได้ที่ www.dusitnakhonnayok.com (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)