รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์วรรณรัตน์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ทิวาภรณ์ ขวัญอยู่ และอาจารย์เนตรทิพย์ วิเชียร อาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับเชิญจาก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การช่วยเหลือเด็กออทิสติกในชั้นเรียน” ให้กับคุณครู ผู้ปกครอง ผู้สนใจ แพทย์ นักจิตวิทยาและนักกิจกรรมบำบัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลศิริราช (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)