ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการประชุมบุคคลากรเพื่อกำหนดทิศทางและการติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557