รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมให้นโยบายการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 434 วันที่ 31 มกราคม 2557 (ภาพ/ข่าว:พศิน)