สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 2 คือ คลินิกวิจัย (ครั้งที่ 2) เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม โดยนำเค้าโครงร่างงานวิจัยเข้ารับการปรึกษาเป็นรายกรณี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ชณทัต บุญชูวงศ์)