นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 19(43)/2558 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  ตารางกฎหมายลำดับรอง จำนวน 20 ฉบับ (ระยะแรก) ที่ออกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยลาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ….  สัญญาจ้างผู้บริหาร ตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้บริหารจากบุคลภายนอก พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลันสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่ 29 มิถุนายน  2558 ( ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)