ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557  ครั้งที่ 2/2558  มีวาระสำคัญดังนี้   การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (ร่าง) หนังสือบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )