สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Mindanao, Davao City. ประเทศ Philippines เข้าศึกษาดูงาน ด้านห้องสมุด งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย และได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการ eDLRU โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวให้การต้อนรับ         และ ผศ.ดร.จิตติมา  เทียมบุญประเสริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธีรบุญ  เดชอุดม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์รักขณาวรรณ์  ชูทอง อาจารย์สันทะนีย์  ยะสารวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับและพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558  (ข่าว: รสสุคนธ์ / ภาพ: ตระกูลศักดิ์)