นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) และนางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต เลขานุการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพะรเกียรติ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “แต้จิ๋ว : จากมาตุภูมิสู่โพ้นทะเล ” โดย ความร่วมมือจากศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558