ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1)  ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “การจัดสารนิทัศน์ในระดับปฐมวัย” นำโดย อ.มุทิตา ทาคำแสน พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  และครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งวางแผนงานร่วมกับนักศึกษาฝึกสอนเพื่อจัดทำสารนิทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  (ภาพ/ข่าว โดย จักรพันธ์ อบอวล)