สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงระบบผังบัญชี” โดยมีอาจารย์รุ่งนภา สันติธรรมา อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)