ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นางสาวพัสสนันท์  แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 และคณะบุคลากรโครงการอาหารกลางวัน 1  รับมอบ “ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร” เพื่อเป็นหลักฐานการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยนางสมบุญ  พลเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และนางสาวกณิกนันต์  วงศ์สิทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต เป็นผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558