ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภาระงานสายวิชาการให้ครอบคลุมภาระงานทุกประเภท   ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )