อาจารย์วีณัฐ สกุลหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑ์ประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร การกำหนดทิศทางการดำเนินการประกันคุณภาพฯ การวางแผนปฏิทินการดำเนินงาน และคู่มือการประกันคุณภาพฯ ฯลฯ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558