รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) ครั้งที่ 5/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การทุจริตการสอบปลายภาคของนักศึกษา วิชาสิทธิเด็ก  การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา เกณฑ์การให้คะแนนสอบอัตนัย  (รูบริค)  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ฯลฯ  ณ  Conference Room 3   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  24 ธันวาคม  2558 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)