ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานลงสู่การปฏิบัติด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ  ครั้งที่ 1(1)/2558 โดยมีวาระเรื่อง ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ เรื่อง การเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ, ความคืบหน้าการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโดยการเปิดช่องทางการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)