นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะบุคลากรกลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Cloud Computing ห้องควบคุมการปฏิบัติงาน (Network Operation Center) การบริหารจัดการ Big Data บริการ Smart Classroom และสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้  โดยเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: กษินันท์)