ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  11/2558  มีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน / สำนัก ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558  การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557  การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ  การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ,คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ฯลฯ ณ ห้องลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25  ธันวาคม  2558 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )