อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ อาจารย์ประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ English for Creating Lasting Impression and Relationship Building ให้แก่ผู้จัดการส่วนและผู้จัดการฝ่ายของบริษัท Progressive Facilities Management รุ่นที่ 1 โดยบริษัทดังกล่าวอยู่ในเครือของ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (Kbank) และในการอบรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 34 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคาร กสิกรไทย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2558