ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2559 โดยมีวาระเรื่อง ความคืบหน้า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ พ.ศ…., สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), การปรับปรุงส่วนงานฟิตเนส และสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ในการนี้ สำนักกิจการพิเศษ มอบของขวัญแก่คณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558