ผศ.ดร.วิไล  ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6/2558  มีวาระสำคัญรายงานผลการนำเงินไปลงทุน (ร่าง) แผนการดำเนินงาน กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับลุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ประมาณการกระแสเงินสดและการลงทุน  ฯลฯ  ณ ห้องประชุม KM  อาคาร 1 ชั้น 2  ห้อง 1208/1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  28 ธันวาคม  2558 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )