ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 43/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่องหลักการบริหารโครงการพิเศษตามที่ปรึกษา      รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ฯลฯ ณ ห้องประชุม VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)