สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุม “การเชื่อมโยงหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสำนักกิจการพิเศษ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเชื่อมโยงหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558