สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเรื่องการเบิก – จ่ายงบประมาณของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) จากงบประมาณของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559