วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการอบรมให้กับประชาชนทั่วไปก่อนไปดำเนินการสอบขอใบอนุญาตขับรถ โดยมี ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล  ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายถาวร ทิพวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เข้าร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี