ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1(3)/ 2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง จัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการเรียน การจัดทำสื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ e-Learning โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ฯ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พศิน)