ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ-คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ