มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงาน วันตรุษจีน ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28-29 มกราคม 2560