น.ส.ปานฤทัย นวลจันทร์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพในอนาคต  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เวลา08:00-16:00น. วันศุกร์ ที่27 มกราคม 2560