รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษา รวบรวมความคิดเห็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองทางการเมือง ในคณะกรรมาธิการการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีวาระสำคัญ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฎิรูปการเมืองเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2  วันที่ 30 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )