รศ.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มกราคม 2560