ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 หลักสูตร/สาขาวิชา  ณ ห้อง 10502 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )