ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมหารือกับ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุมทรสงคราม