ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1(1)2560 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)