สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ให้กับบุคลากรสังกัดสำนักกิจการพิเศษ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมี ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย  อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก นางอารีย์ เหมวิมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)