ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  กลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )