วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในด้านการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานในการประชุม