ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 33(41)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ฉบับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 สิงหาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)