ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(8)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การกำหนดจำนวนรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของโครงการอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ. … เรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตราของโครงการอาหารกลางวัน 1 ฯลฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)